ก้านพัดลม

ก้านพัดลม

ก้านพัดลมจะมีแบบก้านตรงและก้านโค้ง

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

ก้านพัดลม

  ขนาดของก้านพัดลมและรูเพลา

ก้านตรง

ก้านโค้ง

6″ รูเพลา 1″8″ รูเพลา 1-1/4″
6″ รูเพลา 1-1/4″10″ รูเพลา 1-1/4″
8″ รูเพลา 1-1/4″10″ รูเพลา 1-1/2″
12″ รูเพลา 1-1/4″
12″ รูเพลา 1-1/2″

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่