สายพาน MITSUBOSHI ร่องเรียบ SPA, SPB, SPC, SPZ

||||สายพาน MITSUBOSHI ร่องเรียบ SPA, SPB, SPC, SPZ

สายพาน MITSUBOSHI ร่องเรียบ SPA, SPB, SPC, SPZ

หน่วยของสายพานร่องเรียบ SPA, SPB, SPC และ SPZ จะเป็นหน่วยเมตริก ต่างจากสายพานร่องฟันธรรมดาที่หน่วยเป็นนิ่้ว

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพาน MITSUBOSHI ร่องเรียบ SPA, SPB, SPC, SPZ

SPA-732 ถึง SPA-5300

SPB-1250 ถึง SPB-9010

SPC-2000 ถึง SPC-9500

SPZ-487 ถึง SPZ-5600

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่