เฟืองโซ่มีดุม

Description

เฟืองโซ่มีดุม

ไซส์ของเฟือง = เบอร์โซ่ X จำนวนฟัน

เบอร์โซ่ มีตั้งแต่ #25 ถึง #120

จำนวนฟัน มีตั้งแต่ #9 ถึง #60

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่่่่่่่่่่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่. ่ ่ ่ ่ ่  ่ ่ ่ ่
่่่่่่่่่่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่. ่ ่ ่ ่ ่  ่ ่ ่ ่
่่่่่่่่่่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่. ่ ่ ่ ่ ่  ่ ่ ่ ่